Wywiad gospodarczy


Wywiad gospodarczy polega na ustaleniu kluczowych informacji na temat kontrahentów, konkurencji lub pracowników. Uzyskane informacje umożliwiają dokonać trafnej oceny wiarygodności handlowej danej firmy lub osoby.

1. Wywiad podstawowy badanego podmiotu, który polega na:
 • ustaleniu formy prawnej,
 • ustaleniu pełnych danych rejestrowych (m.in.: daty i miejsca rejestracji działalności, NIP-u, REGON-u),
 • ustaleniu danych właścicieli, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy wraz z liczbą udziałów/akcji,
 • ustaleniu kapitału zakładowego/akcyjnego,
 • ustaleniu składu zarządu i liczby osób zatrudnionych,
 • ustaleniu rocznych przychodów i dochodów – sprawdzanie dokumentów sprawozdawczych i bilansów,
 • przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscach prowadzenia działalności,
 • sporządzeniu dokumentacji fotograficznej.
2. Wywiad rozszerzony - ustalenie sytuacji finansowej i majątkowej badanej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. Możemy na życzenie uzupełnić raport o informacje uzyskane po przeprowadzeniu następujących działań:
 • określenie własności majątku trwałego firmy,
 • ustalenie majątku osobistego przedsiębiorców,
 • ustalenie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych),
 • uzyskanie informacji na temat postępowań prowadzonych przeciwko badanym podmiotom (sąd, komornik),
 • uzyskanie informacje na temat prowadzonych postępowań naprawczych lub upadłościowych,
 • ustalenie prawa własności majątku ruchomego (samochody, maszyny, itp.),
 • ustalenie powiązań i zależności z innymi podmiotami,
 • uzyskanie informacji o zaległościach publiczno-prawnych,
 • sprawdzenie obecności podmiotu na listach dłużników w firmach windykacyjnych oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników,
 • uzyskanie informacji na temat zadłużeń firmy m.in. zobowiązań i kredytów,
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania właścicieli i w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej,
 • szukanie ukrytego majątku,
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Rodzaj informacji zawartych w raporcie zależy od Państwa decyzji.